آقای دکتر Gholamabaas Shirali

Dr. Gholamabaas Shirali

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184154)

8
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers