آقای Mojtaba Ehsani

Mojtaba Ehsani

ریاست موسسه آموزش عالی فروردین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184493)

28
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers