آقای دکتر Meysam Shirkhodaie

Dr. Meysam Shirkhodaie

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259572)

104
68
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی مدیریت- بازاریابی بین الملل Tarbiat Modares University1384-1388
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین الملل Tarbiat Modares University1382-1384
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی 1378-1382