آقای دکتر Hassan Yazdifar

Dr. Hassan Yazdifar

استاد حسابداری دانشگاه بورمونث انگلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185944)

12
15
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers