مروری بر تکنیک های جدید حسابداری مدیریت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 912

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECONF01_073

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

حسابداری مدیریت همان گونه که از نام آن پیداست ابزاری است برای استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیریسیاستگذاران، برنامه ریزان و مدیران داخل سازمان . برای آنکه اطلاعات ارایه شده توسط این سیستم اطلاعاتی برای تصمیمگیری مفید و مربوط باشد می بایست منعکس کننده شرایط مختلف فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی محیط خود باشد.امروزه شرکت ها در محیط رقابت شدید تجاری به وسیله نوآوری ها موقعیت خود را مدیریت و پشتیبانی می کند. در نتیجهنوآوری در سیستم حسابداری مدیریت یک ضرورت تعیین کننده در اداره سازمان های مدرن است.شرکتها و بنگاه های اقتصادیاهداف متنوعی را دنبال میکنند که حسابداری مدیریت در تحقق آن نقش موثری دارد. با توجه به تغییرات شگرفی که درزمینهتکنولوژی های مدرن و فنآوری اطلاعات ایجاد شد شرکتها برای ادامه حیات خویش نیازمند پذیرش و به کارگیری نوآوری هایحسابداری مدیریت شدند. برخی از اهداف این تحقیق عبارت است از: میزان کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت،مدیریت بر مبنایفعالیت، هزینه یابی هدف، ارزیابی متوازن و الگوبرداری در سازمان ها و کارخانجات، انواع کارخانه هایی که از این روش ها استفادهمی کنند و یا استفاده نمی کنند، دوره اجرا و کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت،مدیریت بر مبنای فعالیت، هزینه یابی هدف،ارزیابی متوازن و الگو برداری تعیین میشود.در این پژوهش و بر اساس روش کتابخانه ای به بررسی و ارتباط نقش مفاهیمحسابداری مدیریت و همچنین بیان اینکه آینده حرفه حسابداری مدیریت متاثر از این مفاهیم می باشد، پرداخته شدهاست.یافته های پژوهش حاکی از این است که به کارگیری مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت و نوآوری های آن در شرکت هانقش بسزایی دررسیدن به اهداف سازمانی، بهبود مستمر عملیات، و کارا بودن تصمیمات مدیریت داراست ازآنجاییکه اخلاق ورفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری لازم و ضروری است لذا پذیرش و به کارگیری نوآوری های حسابداری مدیریت در شرکتهاتابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است.اطلاعات حسابداری مدیریت مورداستفاده در شرکتها قرار می گیرد و هدفاصلی این اطلاعات کمک به مدیران به منظور رسیدن به اصول استراتژیک آن سازمان میباشد بنابراین لازم است به معیارها وتکنیک ها توجه توجه ویژه شود.

Authors

کریم نخعی

دانشجوی دکتری ، گروه حسابداری، واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان، ایران.

حسن یزدی فر

استاد ، گروه حسابداری، واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان، ایران

مهدی فغانی

استادیار، گروه حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران