فصلنامه دانش حسابداری

Journal of accounting knowledge

نظر به اهمیت همکاری‌های علمی میان دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی تخصصی ملی و بین‌المللی و با هدف رشد و توسعه پژوهش‌های علمی در کشور مجله دانش حسابداری به صاحب امتیازی دانشگاه شهید باهنر کرمان و با همکاری انجمن حسابداری ایران از سال ۱۳۸۹ منتشر می‌شود. این مجله، نشریه‌ای علمی و پژوهشی است و هر سال حداقل در چهار شماره به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. مجله، مقالات علمی-پژوهشی اصیل و منتشر نشده را پس از طی فرایند داوری و ارزیابی و پس از تایید هیات تحریریه مجله مورد پذیرش و چاپ قرار می‌دهد. بررسی مسائل و مشکلات روز حوزه حسابداری و حسابرسی در سطح ملی و ارائه راه‌کارها و پیشنهاداتی برای حل این مسائل و مشکلات، و جدید و نو بودن پژوهش از اولویت‌های ویژه این مجله به شمار می‌رود.

    حوزه‌های مورد بررسی مجله شامل زمینه‌های حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، حسابداری دولتی، حسابرسی و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است؛ گرچه، محدود به این موارد نیست. کلیه امور مربوط به دریافت، فرایند داوری، و پذیرش از طریق سامانه الکترونیکی مجله صورت می‌گیرد. از‌ پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین و نگارش مقاله تنظیم و با مراجعه به سامانه مجله‌ ثبت‌نام و مقاله را ارسال نمایند. کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق سامانه مجله خواهد بود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات