آقای دکتر Ebrahim Yaghouti

Dr. Ebrahim Yaghouti

دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186603)

13
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers