آقای دکتر Mohammadali Khanmohammadi

Dr. Mohammadali Khanmohammadi

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (23316)

68
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers