آقای دکتر Mahdi hamzenejad

Dr. Mahdi hamzenejad

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184356)

141
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers