آقای دکتر Ahamd Ekhlassi

Dr. Ahamd Ekhlassi

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (261914)

69
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers