آقای پروفسور Doost Ali Mojdeh

Prof. Doost Ali Mojdeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (236358)

5
5
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه (1368-1410)