آقای دکتر Ahmad Jafari Samimi

Dr. Ahmad Jafari Samimi

استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180583)

65
144

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers