آقای دکتر سعید تابش

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240348)

12
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers