آقای دکتر Hossein Zareian

Dr. Hossein Zareian

معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (208930)

12
33
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers