آقای پروفسور Akbar Aliverdinia

Prof. Akbar Aliverdinia

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241306)

3
64
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers