آقای دکتر Kumars Kalantari

Dr. Kumars Kalantari

استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (277640)

16
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers