آقای دکتر Ali Akbar Jamali

Dr. Ali Akbar Jamali

گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (287448)

66
26
3
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Education

Other

  • سایت شخصی علی اکبر جمالی - عضو هیأت علمی دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی: http://jamali.parsiblog.com دکترای تخصصی مهندسی شیمی و نفت دانشگاه علم و صنعت ایران. کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی ـ دانشگاه تربیت مدرس. کارشناسی: مهندسی شیمی صنایع گاز و پالایش دانشگاه صنعتی شریف.