آقای دکتر Sajad Rashidi Monfared

Dr. Sajad Rashidi Monfared

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (295416)

20
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers