آقای دکتر Ahmad Arzani

Dr. Ahmad Arzani

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180488)

57
80
2
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers