اکرم مدنی

دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه تهران

Researcher ID: (332218)

1
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران