آقای دکتر Jamal Beigi

Dr. Jamal Beigi

دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (332801)

107
39
2
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن مطالعات سازمان ملل متحد در تهران

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب پیشگیری وضعی از جرایم زیست محیطی در ایران و اسناد بین المللی (نشر خرسندی) - 1399 - Persian
  • کتاب بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران (نشر میزان) - 1388 - Persian

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استانی در گروه علوم انسانی (1396)