آقای دکتر Majid Khadem-Rezaiyan

Dr. Majid Khadem-Rezaiyan

استادیار-دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336989)

6
42
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers