آقای دکتر Hamed Ketabchi

Dr. Hamed Ketabchi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346507)

45
25
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers