آقای دکتر Saeid Morid

Dr. Saeid Morid

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288884)

61
78
9
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs