آقای دکتر Abdolnaser Mohebi

Dr. Abdolnaser Mohebi

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400944)

4
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers