آقای دکتر Azam Mokhtari

Dr. Azam Mokhtari

دانشیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (404843)

36
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers