آقای دکتر Seyed Alireza Hajiseyed Mirzahosseini

Dr. Seyed Alireza Hajiseyed Mirzahosseini

دانشیار

Researcher ID: (5292)

25
17
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران

Conference Papers

Journal Papers