سودابه بساک نژاد

پروفسور روانشناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (416825)

8
19
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو وابسته نظام روانشناسی و مشاوره ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education