آقای دکتر Morteza Tamizifar

Dr. Morteza Tamizifar

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (418348)

74
18
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers