آقای دکتر Seyed Amirhossein Garakani

Dr. Seyed Amirhossein Garakani

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (419351)

18
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers