خانم دکتر Roghayyeh Afroundeh

Dr. Roghayyeh Afroundeh

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (40491)

47
28

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers