آقای دکتر Ahmadreaza Movahedi

Dr. Ahmadreaza Movahedi

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183928)

4
34
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers