آقای دکتر Bahram Shahedi

Dr. Bahram Shahedi

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474749)

58
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers