آقای دکتر Abdoulmajid Eslami

Dr. Abdoulmajid Eslami

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475563)

32
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers