آقای دکتر fathallah karimzadeh

Dr. fathallah karimzadeh

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475934)

73
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers