آقای دکتر Behrouz Alizadeh

Dr. Behrouz Alizadeh

نایب رییس انجمن تحقیق در عملیات ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476811)

19
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers