آقای دکتر Mohamad Khodayari Fard

Dr. Mohamad Khodayari Fard

استاد تمام دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (478257)

7
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers