آقای دکتر Masoud Azarbaijani

Dr. Masoud Azarbaijani

استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (102413)

3
52

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers