آقای پروفسور Abdoullah Golmohammadi

Prof. Abdoullah Golmohammadi

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479782)

25
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers