آقای دکتر Ali Roshanian Fard

Dr. Ali Roshanian Fard

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479826)

26
1
1
1
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب Autonomous Agricultural Vehicles: Concepts, Principles, Components, and Development Guidelines (CRC Press Taylor and Francis Group) - 2023 - English

Education

  • دکتری تخصصی رباتیک در کشاورزی هوکایدو2014-2018