آقای دکتر امیر غفوریان شاگردی

دانشيار - گروه حسابداري دانشگاه امام رضا (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (496984)

35
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers