آقای دکتر Mohsen Fallah Zavareh

Dr. Mohsen Fallah Zavareh

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (498306)

30
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers