آقای دکتر رضا رنجپور

دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (509850)

14
38
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers