آقای دکتر Jafar Haghighat

Dr. Jafar Haghighat

استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183467)

4
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers