آقای دکتر Abbas Rad

Dr. Abbas Rad

هیات علمی گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (88793)

24
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers