آقای دکتر Mohammad Reza Hamidizadeh, phd

Dr. Mohammad Reza Hamidizadeh, phd

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180593)

72
141
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers