آقای پروفسور Dr Hassan Farsijani

Prof. Dr Hassan Farsijani

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (353566)

78
54

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers