خانم دکتر Maryam Khademi

Dr. Maryam Khademi

دانشیار دانشکده:علوم پایه گروه:ریاضی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (375510)

72
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers