خانم مهندس Nazila Alaei

Engineer Nazila Alaei

Researcher ID: (91638)

15
10
1
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • - انجمن آبخیزداری ایران

Conference Papers

Journal Papers

Education

  • دکتری تخصصی دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز Urmia University1400-تاکنون