آیا تمرینات ورزشی می تواند در دوره ترک اعتیاد کمک کننده باشد؟

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIC05_020

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1401

Abstract:

وجود مواد اعتیادآور و سوء مصرف آنها موجب تخریب سلامت و بنیان زندگی افراد بی شماری شده و هر روز هم بر وخامت آثار آن افزوده می شود.پیشگیری و درمان این افراد از چالشهای اساسی سیستم درمان کنونی می باشد.هدف مطالعه حاضر اثر یک دوره تمرینات ورزشی بر ترشح اندورفین،تغییرات VO۲max ،اعتماد بنفس و نگرش به مواد (تنفر از مواد) بود.مواد و روش ها:مطالعه حاضر،از نوع نیمه تجربی است.بدین منظور از بین مراجعین مرکز ترک اعتیاد سی تن که واجد شرایط بودند انتخاب شدند و به دو گروه تجربی ( ۱۵ تن) و کنترل ( ۱۵ تن) تقسیم شدند.گروه تجربی یک دوره تمرینات هوازی،که شامل ۱۲ هفته (سه جلسه در هفته )تمرینات هوازی و شدت فعالیت تا ۸۰ درصد حداکثر ضربان قلب را انجام دادند،آزمودنی های گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی منظمی شرکت نداشتند.در ابتدا و انتهای دوره تمرین در شرایط استراحت و پاسخ به یک جلسه فعالیت سطح سرمی اندورفین اندازه گیری شد. همچنین ظرفیت قلبی تنفسی ،اعتماد به نفس و تنفر از مواد مخدر در ابتدا و انتهای دوره تمرین سنجیده شد.داده ها بدست آمده با استفاده از آزمون t همبسته و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.سطح معنی داری) ۰۵ / ۰ > p (درنظر گرفته شد. یافته ها:تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تفاوت معنی داری در سطوح اندورفین پلاسمایی در هر دو گروه تمرینات هوازی کوتاه و بلند مدت،مشاهده نشد ( ۰۵ / ۰>p ) اما تغییرات معنی داری در عملکرد قلبی تنفسی، تنفر از مواد واعتماد به نفس در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید ( ۰۵ / ۰ > p ). نتیجه گیری :بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که تمرینات کوتاه و بلند مدت هوازی تاثیری بر میزان ترشح اندورفین در معتادین به مواد مخدر ندارد اما بر پاسخ قلبی تنفسی،میزان اعتماد به نفس و تنفر از مواد می تواند تاثیر داشته باشد.

Authors

حمید معرفتی

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

سحر یاعبدالهی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

احمد احمدی زاده

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بجنورد